Hướng dẫn

Cài đặt Gradient cho đèn thông minh

Gradient

Tại giao diện chính, bạn chọn “Setting”, sau đó chọn “Gradient”

Cho phép đèn sáng hoặc tắt chậm rãi từ lúc bạn bật/ tắt đèn.

Turn on the lights gradually (s): cài đặt thời gian từ lúc bật đèn cho đến lúc đèn sáng hẳn

Turn off the lights gradually (s): cài đặt thời gian từ lúc tắt đèn cho đến lúc đèn tắt hẳn

Ví dụ: cài đặt Turn on the lights gradually (s): 10 và Turn off the lights gradually (s): 6 sẽ được kết quả như sau:

Khi bạn bấm nút bật đèn, độ sáng sẽ tăng dần cho tới giây thứ 10 sẽ đạt đến độ sáng cao nhất 

Khi bạn bấm nút tắt đèn, độ sáng sẽ giảm dần cho tới giây thứ 6 đèn sẽ tắt hẳn